Svátek

Svátek má Kamil

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

Počasí dnes:

3. 3. 2024

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 11 až 15°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

M Ě S T S K Ý  Ú Ř A D  H O R N Í  B L A T N Á

PSČ 362 37 - okr. Karlovy Vary

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vnitřní  směrnice č. 1/2010

o postupu při poskytování  informací  podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

čl.1

Úvodní ustanovení

1) Městský úřad Horní Blatná vydává k provedení  zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infromacím (dále  je zákon) tuto směrnici. 
2) Městský úřad Horní  Blatná je povinným subjektem, který má dle  zákona povinnost poskytovat  informace.
3) Základní informace  v souladu s ustanovením  § 5 odst. 1 zákona jsou zveřejněny na úřední desce  po pravé a levé straně hlavního vchodu do budovy  městského úřadu.
4) Informací se rozumí přímé nebo  zprostředkované sdělení údajů o skutečnostech, které se týkají  zákonem stanovené  působnosti povinného subjektu, jeho činnosti,  charakteristiky povinného subjektu  a dále poskytování informací  v souladu se zákonem.
5) Za  informaci se nepovažuje  stanovisko a právní názory, zejména výklad zákonů  a jiných právních  předpisů, jakož i hodnotící zprávy a ucelené databáze  v jakékoliv,  zejména elektronické podobě.
6) Informace se  poskytují  na základě žádostí nebo zveřejněním.

  


čl.  2 

Žádosti o poskytnutí informace

1)  Žádost  o poskytnutí informace může být podána právnickou nebo  fyzickou osobou (dále je  žadatel), a to ústně nebo písemně, i prostřednictvím  telekomunikačního zařízení. 
2) Není-li v možnostech  odpovědného zaměstnance městského úřadu  poskytnout informaci na  základě ústní žádosti nebo není-li odpověď považována za  dostatečnou,  je nutno vyzvat žadatele k podání písemné žádosti. 
3)  Pokud žádost směřuje k poskytnutí již zveřejněné informaace,  postačuje,  v případě souhlasu žadatele, poskytnout údaje pro její vyhledání.  Za  zveřejněnou informaci se pak považuje ta, která může být vždy  znovu vyhledána  a získána.

čl. 3 

Organizace  poskytování  informací.

1) Žádosti o ústní  informace,  tj. telefonicky, vyřizují přímo a neformálním způsobem  pracovníci městského úřadu. Ústně poskytnuté informace se neevidují. 
2) Písemné  žádosti o informace přijímá příslušný  pracovník v kanceláři městského úřadu,  žádost zaeviduje a předá  starostovi města.
3) Starosta města  zajistí:
-  zpracování podkladů pro přímé vyřízení písemné  žádosti o informaci  v termínu stanoveném zákonem.
- vedení veškeré  korespondence  se žadatelem
- vyzvání žadatele k úhradě nákladů  a převzetí  informace
- odevzdání podatelně k vybavení poštou na dobírku  osobně nepřevzaté informace
- vydání rozhodnutí dle zákona  (§ 14 odst.  3 písm.a) a § 15), vedou evidenci jejich kopií.
-  zakládání vlastní  vyřízení písemné žádosti o informaci ( odpověď,  stanovisko, vysvětlení atd.),  jako ostatní spisy dle zavedeného  pořádku - spisového a skartačního řádu. 
- zpracování v souladu  s ust. § 18 zákona, vždy do 1. března výroční  zprávu za předcházející  kalendářní rok a zabezpečí její zveřejnění. 

čl.4 

Pdmítnutí a odložení žádosti 

1)  Je-li žádost nesrozumitelná nebo není zřejmé, jaká informace je  požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve se žadatel  ve lhůtě  do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li ji  žadatel do 30 dnů, vydá se rozhodnutí o odmítnutí žádosti  (§ 14 odst.3  písm.a) zákona).
2) Žádost o informaci,  která se nevztahuje  k působnosti městského úřadu, se odloží a o důvodech odložení se vyrozumí žadatel  do 3 dnů od podání žádosti  (§ 14 odst.3 písm. b) zákona).
3)  Písemná žádost,  ze které není zřejmé, že je určena městskému úřadu, kdo žádost  podává  a identifikaci žadatele u žádosti podané prostřednictvím  telekomunikačního  zařízení, se odloží ( § 14 odst. 2 zákona). Odložení provede  pověřený  pracovník města vyznačením důvodu odložení na žádosti. 
4)  Odložení žádosti, která nemá požadované náležitosti, anebo  kterou  jsou požadovány informace, jež se nevztahují k působnosti městského úřadu, není rozhodnutím.

čl. 5 

Poskytování  zveřejněných  informací

1) Žádost o poskytnutí  zveřejněné informace  se vyřizuje sdělením údaje o tom, kde je  informace zveřejněna, a to ve lhůtě do  7 dnů od podání žádosti. 
2) Pokud žadatel o poskytnutí  zveřejněné informace,  kterému byl sdělen údaj o tom, kde je informace  zveřejněná, trvá  na jejím přímém poskytnutí, poskytne se informace formou její  kopie,  a ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti.
3) Poskytování  zveřejněných informací a kopií z nich , se neeviduje. 

čl.  6 

Omezení práva na informace 

1)  Městský úřad neposkytuje informace, které obsahují: 
-  utajované skutečnosti (§ 7 zákona)
- skutečnosti,  týkající  se ochrany osobnosti a soukromí (§ 10 zákona)
- obchodní  tajemství (§ 9 zákona)
- skutečnosti, týkající se ochrany  důvěrnosti  majetkových poměrů (§ 10 zákona)
- skutečnosti,  na které se vztahuje  omezení práva na informace ( § 11 zákona) 
2) Skutečnosti, na  které se vztahuje omezení práva  na informace se rozumí:
-  vnitřní pokyny (instrukce,  směrnice)
- personální předpisy
-  informace vzniklé  při přípravě rozhodnutí městského úřadu, pokud zákon nestanoví  jinak  a to jen do doby vydání rozhodntí
3) Městský úřad  dále  informaci neposkytne, jedná-li se o případy uvedené v ust.  § 11 odst. 2,odst.  3 a odst. 4 zákona.

čl.  7 

Vyřizování písemných  žádostí

1)  O vlastním vyřízení písemné žádosti se  pořizuje záznam.
2)  Písemné žádosti se vyřizují písemně, nebo  připouští-li to povaha  věci, nahlédnutím do spisu nebo paměťových médií.
3)  Žádosti se vyřizují v roce 2000 ve lhůtě do 30 dnů, v roce  2001 do  22 dnů a od 1.1.2002 do 15 dnů od podání žádosti.
4)  Lhůtu pro vyřízení žádosti, prodlužuje starosta města pouze z důvodů  uvedených  v § 14 odst. 5 zákona.
5) O prodloužení  lhůty a důvodech  informuje písemně pracovník městského úřadu žadatele  a to ve lhůtách stanovených  zákonem.

čl.  8 

Rozhodnutí 

1) Nelze-li písemné  žádosti vyhovět a nebyla-li žádost  odložena, vydá se rozhodnutí  o zamítnutí žádosti.
2) O zamítnutí  žádosti rozhoduje  starosta města, popřípadě zástupce starosty.
3)  Rozhodnutí  obsahuje náležitosti stanovené v § 15 odst. 2 zákona a doručuje  se do  vlastních rukou žadatele.

čl. 9 

Opravné  prostředky

1) Proti rozhodnutí o odmítnutí  žádosti lze  podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, resp. od  marného uplynutí lhůty pro  poskytnutí informace, k nadřízenému  orgánu nejblíže vyššího stupně, podáním  učiněným u orgánu, který  rozhodnutí vydal.
2) Podané odvolání  s napadeným  rozhodnutím, spisovou dokumentací a stanoviskem k podanému odvolání,  se odvolacímu orgánu zasílá neprodleně, nejpozději do 30 dnů od  podání odvolání. 
3) Proti rozhodnutí o odvolání  se nelze odvolat. Rozhodnutí  nelze přezkoumat v rámci obnovy  řízení nebo v řízení mimo odvolání podle zákona  o správním řízení  č. 71/1967 Sb.
4) Rozhodnutí o odmítnutí  žádosti  je přezkoumatelné soudem podle § 247 a násl. občanského soudního  řádu. 
5) Případně rozhodnutí soudu se v kopii  zasílá starostovi města k evidenci.

čl.  10 

Opravné prostředky proti  rozhodnutím měst a obcí

1)  Krajský úřad je odvolacím orgánem  proti rozhodnutí městského úřadu  o zamítnutí žádosti o poskytnutí informace  ve věcech přenesené  působnosti. O odvolání rozhoduje referát krajského úřadu,  příslušný  podle úseku státní správy, ke kterému je informace požadována,  v souladu  s organizační strukturou krajského úřadu.
2)  O odvolání  je nutno rozhodnout ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení krajskému  úřadu. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
3)  Kopie  rozhodnutí o odvolání se zasílá kanceláři hejtmana.

čl.  11 

Hrazení nákladů

1) Přemětem  úhrady  v souvislosti s poskytováním informací, jsou náklady stanovené  sazebníkem úhrad.